Voor gebouweigenaren

De National Conference on Building Commissioning (USA) heeft de volgende officiële definitie van commissioning opgesteld: 

“Een systematisch proces om door middel van verificatie en documentatie, van de ontwerpfase tot minimaal één jaar na de bouw/constructie, te garanderen dat alle faciliteiten/ installaties in onderlinge samenhang functioneren volgens de bedoeling van het gedocumenteerde ontwerp, en voldoen aan gebruiksbehoeften van de eigenaar/ gebruiker”.

Wat anders geformuleerd:
“Commissioning is een op kwaliteit gedreven systematisch proces dat verifieert dat de systemen en apparatuur, geïnstalleerd en onafhankelijk en interactief kunnen werken volgens de ontwerpeisen om aan de verwachtingen en operationele behoeften van de eigenaar/opdrachtgever te kunnen voldoen".

Kort samengevat: “Commissioning is een methode voor risicoreductie” 

Commissioning draagt zorg voor:

  • Het opleveren van een veilig en gezond gebouw.
  • Het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik.
  • Het verlagen van de operationele kosten.
  • Het waarborgen van adequate voorlichting en training van het B&O personeel.
  • Het verbeteren van de systeemdocumentatie. 

Het is het scheppen van een raamwerk voor een kwaliteitsgeoriënteerd teamwerk waardoor de projectkosten verlaagd worden, terwijl de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gebouw en installaties/systemen gewaarborgd blijven. Zodoende blijft de waarde van het bezit van de eigenaar op de lange termijn gehandhaafd.

Samengevat is het hoofddoel:
"Commissioning zorgt ervoor dat de eigenaren krijgen waar ze voor betalen."