Waarom is Commissioning zo belangrijk?

DBCxA (Dutch Building Commissioning Association) wil dat Commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging.

Doelstelling Commissioning De doelstellingen van Commissioning zijn kort samengevat:

 • Het opleveren van een veilig en gezond gebouw
 • Het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik
 • Het verlagen van de operationele kosten
 • Het waarborgen van adequate voorlichting en training van het Beheer & Onderhoud personeel
 • Het verbeteren van de systeemdocumentatie

Het hoofddoel is echter het scheppen van een raamwerk voor een kwaliteitsgeoriënteerd teamwerk waardoor de projectkosten verlaagd worden, terwijl de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gebouw en installaties/systemen gewaarborgd blijven. Zodoende blijft de waarde van het bezit van de eigenaar op de lange termijn gehandhaafd.

Waarom is Commissioning zo belangrijk? De tien belangrijkste redenen voor Commissioning:

 • Om te voldoen aan de verwachtingen van de eigenaar
 • Voor het beheersen van de projectkosten
 • Om de betrouwbaarheid van systemen en apparatuur te verbeteren
 • Om de energieprestatie te verbeteren
 • Voor het waarborgen van de toegankelijkheid van de apparatuur
 • Voor het testen van het prestatieniveau van complexe systemen
 • Voor de overdracht van kennis naar operators/beheerders en andere technici van het gebouw
 • Om voortijdige storingen te voorkomen
 • Voor het waarborgen van de integratie van de systemen van het gebouw
 • Voor de documentatie

Samenwerkingsproces Commissioning is een op samenwerking gebaseerd proces teneinde te kunnen garanderen dat het gebouw en alle onderdelen daarvan:

 • Een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en onderhoudbaarheid hebben
 • Voldoen aan de energie- en operationele doelstellingen
 • De bediening en het functioneren van het gebouw voldoen aan de bedoeling van de eigenaar
 • In overeenstemming met het ontwerp
 • Te worden waarvoor de eigenaar betaald heeft

Kwaliteitscontrole Kwaliteitscontrole wordt traditioneel geassocieerd met statische en individuele systemen, zoals pijpen, leidingen, kanalenwerk, esthetische aspecten van gebouwen, luchtbehandeling­units en andere standaardonderdelen. Er wordt gecontroleerd op de kwaliteit van de materialen en het geleverde werk, of aan de technische specificaties en bouwcodes code is voldaan. Kwaliteitscontrole is erop gericht dat de installatie door de gespecificeerde tests heen komt (zoals het opstarten, werking, hydrauliek en lektesten), en dat uiteindelijk de hele actielijst wordt afgewerkt.

Geïntegreerd prestatieniveau Commissioning wordt gewoonlijk geassocieerd met dynamische en geïntegreerde mechanische en elektrische systemen, met persoonlijke en andere veiligheid, transportsystemen en andere systemen en hun regelingen en bedieningsorganen.

Hedendaagse toepassing van Commissioning gaat uit van het geïntegreerde karakter van het prestatie-niveau van de gezamenlijke installaties/ systemen van het gebouw. De belangrijkste aspecten zijn veiligheid, binnenluchtkwaliteit, en integrale persoonlijke veiligheid. Bovendien is een proactieve aanpak nodig van het beheer en onderhoud (B&O) van de geïnstalleerde systemen/installaties.

Niet alleen moet gewaarborgd worden dat de afzonderlijke apparaten hun individuele prestaties halen, maar testen die deel uitmaken van commissioning hebben ook betrekking op het hele geïntegreerde systeem, de regelingen en bedieningsorganen, de oplevering (aan de gebruikers), testen m.b.t. de onderlinge samenwerking van systemen; testen van de juiste functionering en bediening van de belangrijkste onderdelen, het verifiëren dat de handleidingen voor Beheer & Onderhoud  volledig en juist zijn, en dat de training van het personeel voor Beheer & Onderhoud goed is, dat de systemen voldoen aan de eisen voor onderhoudbaarheid, toegankelijkheid, ondersteunbaarheid, betrouwbaarheid en de documentatie van het hele proces. Al deze zaken hebben in het algemeen geen hoge prioriteit in een standaard kwaliteitscontroleprogramma. Bij Commissioning is dat uitdrukkelijk wel het geval, zodat de eigenaar/opdrachtgever erop mag vertrouwen dat de systemen van het gebouw correct geïnstalleerd worden en functioneren volgens de eisen.

Dit hiervoor genoemde punten samengevat gaat het bij Commissioning om:

 • Prestatieborging
 • Kwaliteitsborging
 • Functionaliteitsborging
 • Kwantiteitsborging

Gerealiseerd moet worden, dat Commissioning niet slechts het nalopen is van een door de fabrikant geleverde checklist bij de installatie en het opstarten van de apparatuur. In werkelijkheid is commissioning een resultaat georiënteerd, alomvattend proces, met de nadruk op communicatie, inspectie, testen en documentatie. In de ideale situatie begint commissioning in de Initiatieffase en loopt door tot na de Ingebruikname en Beheerfase. Het is in de tussenliggende fasen sterk betrokken bij de planning, het ontwerp, de bouw/ constructie en acceptatie.

Theorie vs. praktijk Een veelvoorkomende vraag van eigenaren/opdrachtgevers:

Waarom moet ik extra geld betalen om een Commissioning team in te huren? Ik heb contractueel toch recht op een goed functionerend gebouw. Het is toch de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, bouwteam,  ingenieur, architect, adviseurs en alle verschillende onderaannemers om mij te geven waar ik voor betaal?” …… In een perfecte (onwerkelijke) wereld, is dit waar, je zou geen Commissioningteam nodig hebben …

MAAR

In de “echte wereld” hebben we te maken met dingen als:

 • Strakke tijdplanning voor het ontwerp / deadlines
 • Aanpassingen van strakke tijdplanning voor het ontwerp / deadlines
 • Strakke tijdplanning voor de echte bouw / deadlines
 • Aanpassingen strakke tijdplanning voor de echte bouw / deadlines
 • Is er voldoende menskracht beschikbaarheid gedurende de ontwerpfase?
 • Is er voldoende menskracht beschikbaarheid voor de echte bouw?
 • Is de kwaliteit van het engineering op het gewenste niveau?
 • Kwaliteit van de hoofdaannemer en onderaannemers

Het effect van voorgaande opsomming kan een potentieel zijn in de ontwerpfase voor:

 • Lagere kwaliteit van geproduceerde tekeningen
 • Constructieproblemen
 • Operationele problemen
 • Niet compleet zijn van bouwdocumenten

Voor de werkelijke bouw kan het een potentieel zijn voor:

 • Apparatuur en systemen zijn niet geïnstalleerd volgens tekeningen
 • Apparatuur en systeem werken niet waarvoor ze ontworpen zijn of interactief
 • Bouwkosten verhogend
 • De opleverdatum wordt niet gehaald, wordt overschreden

Door het Commissioningproces toe te passen zal bij de oplevering het effect zijn:

 • Minimale klachten in verband met de in gebruik genomen apparatuur en systemen
 • Minimale 'terugbellen' aan de aannemer om problemen op te lossen
 • Minimaal aantal restpunten
 • Gladde overgang van de bouwactiviteiten naar de in gebruik name van het gebouw
 • Commissioning bevestigt dan de gebouwbeheerders zijn getraind in de werking en het onderhoud van de in gebruik genomen apparatuur en systemen

Het gaat dan vaak niet om een “besparing” maar om “vermeden” kosten. Helaas heb je bij vermeden kosten geen geld uitgegeven c.q. betalingen verricht.

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering